Documents

20110219 PROFILE.pdf

Categories
Published
of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Description
Coâng ty coå phaàn CHAÂU THOÅ CHAU THO Corporation 27/6B Taân Thuaän Taây, Phöôøng Bình Thuaän, Q.7, Tp. HCM Ñieän thoaïi: (84.8) 66 525 707 - Fax: (84.8) 73 002 935 Website: www.chautho.com E-mail: landscape@chautho.com Kinh thua quy kha oh ha ng, lo i da u tie n Coâ ng Ty Coå phaà n Chaâ u Thoå tra n tro ng go i de n quy kha oh ha ng lo i ohu o su o khoe va tha nh dat! lien nay, khi hau toan oau dang bi o nhien nghien trong, noi truong ngay oang duoo nhieu quoo gia, nhieu to ohuo tren th
Transcript
  Coâng ty coå phaàn CHAÂU THOÅCHAU THO  Corporation  27/6B Taân Thuaän Taâ y, Phöôøng Bình Thuaän, Q.7, Tp. HCM  Ñieän thoaïi: (84.8) 66 525 707 - Fax: (84.8) 73 002 935este: www.cauto.comE-mail: landscape@chautho.com  Kính thöa quyù khaùch haøng, lôøi ñaàu tieân Coâng Ty Coå phaàn Chaâu Thoå  traân troïng gôûi ñeán quyù khaùch haøng lôøi chuùc söùc khoeû vaø  thaønh ñaï t!Hieän nay, khí haäu toaøn caàu ñang bò oâ nhieã m nghieâm troïng, moâi tröôøng ngaø y caøng ñöôïc nhieàu quoác gia, nhieàu toå chöùc treân theá giôùi quan taâm. Vì theá, caùc doanh nghieäp muoán chieám öu theá treân thò tröôøng hay söï uûng hoä nhieä t tình cuûa coäng ñoàng xaõ hoäi, caàn phaûi coù  chính saùch thaân thieän vôùi moâi tröôøng vaø taïo nhieàu caûnh quan xanh, saïch, ñeïp hôn. Trong cuoäc soáng hieän ñaïi ngaø y nay, con ngöôøi quan taâm vaø mong muoán khoâng chæ ñöôïc soáng, vaø laøm vieäc trong moä t khoâng gian ñeïp, tieän nghi maø coøn gaàn guõi vôùi thieân nhieân, ñoù laø nhu caàu caàn thieá t mang laïi söï caân baèng trong cuoäc soáng, mang laïi hieäu quaû   trong coâng vieäc. Söï keá t hôïp giöõa heä thoáng caâ y xanh, thaûm coû taïo neân veû ñeïp töï nhieân ñoàng thôøi ñem ñeán nguoàn khoâng khí trong laønh cho nôi ôû vaø nôi laøm vieäc. Giuùp con ngöôøi coù moä t tinh thaàn thö thaùi sau nhöõng giôø laøm vieäc meä t moûi, ñaà y caêng thaúng. ChauTho - Landscape  laø moä t taäp theå goàm caùc Chuyeân Gia, Kieán Truùc Sö, Kyõ Sö, Ñieâu Khaéc Gia vaø caùc Ngheä Nhaân haøng ñaàu ñöôïc ñaøo taïo chuyeân nghieäp töø caùc tröôøng Ñaïi Hoïc, Hoïc vieän danh tieáng trong vaø ngoaøi nöôùc coù chuyeân moân cao vaø coù nhieàu naêm kinh nghieäm laøm vieäc trong nhöõng moâi tröôøng khaéc nghieä t vaø chuyeân nghieäp. Chuùng toâi chính thöùc hoaï t ñoäng thaùng 04 naêm 2007. Muïc tieâu cuûa chuùng toâi laø trôû thaønh moä t coâng ty ñaùng tin caä y phuïc vuï chu ñaùo vaø hieäu quaû cuûa quyù khaùch haøng baèng vieäc cung caáp nhöõng dòch vuï sau: - Tö vaán thieát keá, giaùm saùt, thi coâng caùc coâng trình caâ y xanh cho KCN, nhaø maùy, khu daân cö, coâng vieân, khaùch saïn, caâ y xanh ñöôøng phoá, caâ y xanh ñoâ thò… - Thieá t keá, thi coâng caûnh quan saân vöôøn, resort, saân golf, coâng vieân…  - Chaêm soùc, baûo döôõng caùc coâng trình caûnh quan caâ y xanh.  - Saûn xuaá t, mua baùn caâ y caûnh, caâ y bon sai, caâ y coå thoï vaø vaä t tö chuyeân duøng.  Vieäc choïn ChauTho - Landscape  laøm ñoái taùc, quyù khaùch seõ coù cô hoäi sôû höõu nhöõng phong caûnh, caûnh quan ñeïp ñeõ, thoaùng maù t thaân  thieän moâi tröôøng vôùi chi phí hôïp lyù nhöng hieäu quaû toái ña.  Ñeå coù theâm thoâng tin hoaëc thaûo luaän veà cô hoäi hôïp taùc vôùi ChauTho - Landscape , xin vui loøng lieân heä vôùi chuùng toâi theo soá ñieän thoaïi di ñoäng: 097 345 3377  hoaëc E-mail:landscape@chautho.com. Chuùng toâi mong ñôïi ñöôïc cuøng saù t caùnh vaø goùp phaàn vaøo söï thaønh coâng cuûa quyù khaùch haøng trong naêm 2010 vaø nhöõng naêm tieáp theo.  Toång Giaùm ñoác 1  2 ChauTho - Landscape  Cooperation would like to send you our best greetings – success and health!Nowadays, our global climate is seriously polluted. The environmental pollution gets more and more attention of the world. In order to win advantages over many economical competitors or to get supports from our local community, therefore, many companies try their best to set up friendly policies toward the environment, such as creating cleaner and more beautiful scenes. In our modern time, people do not only pay more attention to work or live in the convenient and beautiful environments, but also to enjoy the clean and green nature. This is a basic and necessary need to bring a balance in life and a fruitful effect in work. Systems of green trees and grasses creates natural beauty as well as fresh air at home and work places. People can be refreshed after many heavy and stressful works. ChauTho - Landscape  is a cooperation of many environmentally leading and experienced experts, architects, sculptors, and artisans, who are well-educated in many famous universities and institutes in Vietnam and from abroad. We have been experienced difficult and challenged environments of works. Our cooperation has officially operated since April 2007. Our purpose is to become a trustful company in serving our customers thoughtfully and effectively by providing many  various services as follows: - Design consultant, management and carrying out green projects for industrial zones, factories, residential areas, parks, hotels, green trees on streets or in urban centers … - Design and carry out scenes of courtyards, resorts, golf grounds, parks… - Providing care services of tree-green projects. - Providing products of ornamental plants, bonsai, old-aged decorative plant specialized materials. when choosing ChauTho - Landscape  as a partner, you will have many good chances to enjoy beautiful landscapes with the  variously fresh and friendly environments. You just spend reasonable fees, but you can get the best effective benefits. To get more information about or to cooperate with ChauTho - Landscape , please contact us with this telephone number: 097 345 3377  or E-mail:landscape@chautho.comWe would like to serve you the best services with the purpose of supporting your success in the future. Director Board   
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks