Documents

Laskar Jihad - Dissertation Noorhaidi

Categories
Published
of 292
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Description
On Laskar Jihad History in Indonesia
Transcript
    LASKAR JIHAD ISLAM, MILITANCY AND THE QUEST FOR IDENTITY IN POST-NEW ORDER INDONESIA Laskar Jihad Islam, strijdvaardig activisme en de zoektocht naar identiteit in het Indonesië na de val van de Nieuwe Orde (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de Rector Magnificus, Prof. Dr. W.H. Gispen, ingevolge het besluit van het College voor Promoties in het openbaar te verdedigen op dinsdag 14 juni 2005 des ochtends te 10.30 uur door Noorhaidi geboren op 7 december 1971 te Amuntai, Indonesi ë     Promotor : Prof. Dr. M.M. van Bruinessen (Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren en International Institute for the Study of Islam in the Modern World) Het onderzoek voor deze dissertatie werd verricht in het kader van het KNAW prioriteitsprogramma The Dissemination of Religious Authority in Twentieth-Century Indonesia , dat wordt uitgevoerd aan het IIAS. Dit  promotieonderzoek werd mede mogelijk gemaakt door aanvullende financiële steun van het CNWS en het ISIM.   LASKAR JIHAD ISLAM, MILITANCY AND THE QUEST FOR IDENTITY IN POST-NEW ORDER INDONESIA  Noorhaidi   Cover page design: Noorhaidi Photo: Gatra  24:7 (5 May 2001)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks